Algemene voorwaarden Relovintage
(laatste update: 24-05-2018)

De privacyverklaring zoals omschreven op deze webpagina https://www.relovintage.com/c-3510114/privacy/ maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - Herroepingsrecht
Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8 - De prijs
Artikel 9 - Conformiteit en garantie
Artikel 10 - Levering en uitvoering
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Privacy


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit | Bedrijfsgegevens
De webwinkel Relovintage is een bedrijfsactiviteit van Original 2.0. Sinds 2015 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland en bekend onder nummer 63396750. Eigenaresse en tevens contactpersoon voor alle vragen, verzoeken of opmerkingen van bezoekers of klanten van deze website is Mevr. M Visser. Het vestigings -en kantooradres van Original 2.0 is Philippusstraat 19, 5492 DB te St. Oedenrode, Nederland. (Bezoek uitsluitend op afspraak)

Bedrijfsgegevens Relovintage
Onderdeel van Original 2.0
Triodos bank NL14TRIO0390922978
Bic/Swift TRIONL2U
BTW nr op aanvraag / op offerte of factuur
Email: info@relovintage.com


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en elk aanbod van de ondernemer inclusief maatwerk opdrachten, diensten en artikelen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn gemakkelijk en vrij toegankelijk via de link "algemene voorwaarden" onderaan iedere webpagina. Indien dit door overmacht of storing niet mogelijk is, is het voor de consument mogelijk om, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, deze algemene voorwaarden in te zien via een per email toegezonden pdf betand. Op verzoek van de consument kan er ook een afschrift van deze voorwaarden per post worden toegezonden. Dit kan per email worden aangevraagd en is kosteloos.
3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van de privacy verklaring en deze Algemene Voorwaarden.
4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken en terug te vinden bij "over de artikelen" en bij de specificaties van het aangeboden artikel
3. Alle product afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen voorkomen. In het aanbod en in de vertalingen hiervan naar het engels (op Etsy). Relovintage is niet aansprakelijk voor deze vergissingen of fouten in de productomschrijvingen en de afbeeldingen die deel uit maken van de product specificaties.
4. Afwijkingen in kleur-,type, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. De kleurvoorbeelden kunnen door configuratie verschillen tussen beeldschermen / computers afwijken van de werkelijkheid.
5. Elk aanbod via de Relovintage webshop bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Alle informatie is beschikbaar via de website van Relovintage.com. Hier staat informatie over onder andere
- de prijs inclusief belastingen;
- de kosten van aflevering;
- schatting van de levertijd
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen nodig zijn om te kunnen bestellen;
- hoe er gebruik kan worden gemaakt van de 14 dagen zichttermijn / het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst door Relovintage;
- hoe Relovintage vertrouwelijk omgaat met de door de consument verstrekte persoonsgegevens

Artikel 5 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Relovintage verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument gebruik wenst te maken van de optie van gratis retourzending dient hij/zij de door Relovintage vastgestelde retourprocedure te volgen en te handelen conform de instructies zoals vermeld bij "retourneren". Indien de door Relovintage opgestelde instructies niet worden opgevolgd zijn de risico`s en kosten van verzending altijd voor rekening van de consument
2. Indien de consument vooruit betaald heeft, zal Original 2.0 dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping terug betalen. In geval van betaling achteraf zal het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen worden verwerkt in een creditnota waarvan de consument een bevestiging per email ontvangt.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Relovintage sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor zover voorzien in lid 2.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
a. die tot stand zijn gebracht overeenkomstig wijzigingen van product specificaties op verzoek van de consument;
b. die duidelijk na aflevering gebruikt of waarvan het uiterlijk / de specificaties door de consument gewijzigd zijn;
c. waarvan de werking en gebruik, vanwege leeftijd, aard of karakter niet in aanmerking komen voor garanties;
d. waarvan in de productomschrijving omschreven staat, niet in werkende of rustieke staat te zijn;
e. producten die om hygiene en gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd

Artikel 8 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of verhoging van verzendkosten door de vervoerder
2. In afwijking van het vorige lid kunnen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan valuta schommelingen op de financiële markt (zoals op Etsy.com gebruikelijk is voor een shop met prijzen in euros) kunnen aangeboden artikelen met variabele prijzen worden aangeboden. Vanwege deze gebondenheid aan schommelingen zijn vermelde prijzen op Etsy richtprijzen, conform de gebruiksvoorwaarden van Etsy. Om waarde schommelingen van valuta en een eventueel prijsverschil te voorkomen kan de consument gebruik maken van de webshop relovintage.com die deze schommelingen niet kent
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn altijd in Euros, inclusief 21% btw.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
1. Relovintage staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft opgegeven bij het sluiten van de koopovereenkomst. Zonder het verstrekken van naam, adres, emailadres en/of telefoonnummer door de consument kan de bestelling niet worden afgeleverd. Conform het privacy beleid heeft Relovintage altijd het recht om een opdracht of aankoop om deze of welke andere reden dan ook te weigeren of annuleren indien de situatie daar aanleiding toe geeft. De consument ontvangt daarvan altijd een melding per email, met opgaaf van reden
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Relovintage geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Relovintage het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen en dit voor aanvang van aflevering aan de consument kenbaar maken. Waarna de consument het recht heeft om de overeenkomst direct kosteloos te annuleren.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Relovintage tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verzendkosten en het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij retourzendingen ligt bij de consument, ook als de consument gebruik maakt van de gratis retourservice van relovintage.com

Artikel 11 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Producten kunnen worden betaald dmv vooruitbetaling middels de aangeboden betaalopties zoals die op relovintage.com vermeld staan. Betaling achteraf kan op uitdrukkelijk verzoek van de consument plaatsvinden door het kiezen van de betaalmethode "betalen per factuur" bij het afrekenen van het winkelmandje in de webshop. De consument voldoet de factuur binnen 14 dagen na aflevering middels een bankoverschrijving / internetbankieren. Betaalgegevens worden verstrekt bij aflevering van de bestelling.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Relovintage, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om bij een aankoopbedrag tot €267,-- €40,-- incassokosten in rekening te brengen met een maximum van 15% van het totaalbedrag als de rekening hoger is dan €267,--. Incassokosten worden in rekening gebracht als de betaaltermijn is verstreken én als de consument voor de openstaande rekening eerst een aanmaning (herinnering) heeft gekregen én de consument niet binnen 14 dagen na de dag van het ontvangen van de aanmaning heeft betaald.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. Relovintage.com beschikt over een voldoende bekend gemaakte interne en externe (ODR) klachtenprocedure. Iedere klacht wordt overeenkomstig deze klachtenprocedure afgehandeld.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht en europese wettelijke regelgeving van toepassing. Geschillen of klachten worden eerst intern door Relovintage behandeld. Indien een bevredigende oplossing uitblijft kan Relovintage of de consument het geschil / de klacht voorleggen voor beoordeling ervan door ODR (de online geschillen beslechting van de Europese Commissie) of voorleggen voor beoordeling ervan door een Nederlandse rechter.

Artikel 14 - Privacy
Klachten t.a.v het privacybeleid en een verzoek om inzage, wijziging of verstrekking van gegevens kunnen aan Relovintage worden gemeld conform de privacy verklaring. Er kan een klacht in worden gediend bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2019 Relovintage | sitemap | rss
Fijn je te zien! Deze site maakt gebruik van cookies. Voor meer info | Verder winkelen >> Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Relovintage.com gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.